สันทนา  สงครินทร์


 


   
   จำนวนผู้เข้าชม :
  Website counter
 
 เวปลิ้งค์

  www.luangta.com

  www.thaiio.com

  www.thaimcu.com

  www.wara.com

  www.es.co.th

  www.micro-research.co.th

  www.inex.co.th

  www.anadigit.com

  www.opensource2day.com

 

คำสอนพระสุปฏิปันโน
  

      
 ทุกข์ ต้องกำหนดรู้
       สมุทัย ต้องละ
       นิโรธ ต้องทำให้แจ้ง
       มรรค ต้องเจริญให้มาก

                 หลวงปู่มั่น ภูริทัตโต

 


พระอรหันต์ สายหลวงปู่มั่น

 


QR Code

 

 

 
         วิทยากรอบรมให้ความรู้แก่ครู - อาจารย์ วิทยาลัยการอาชีพกุมภวาปี
 
เรื่อง "การสร้างสื่ออิเล็กทรอนิกส์  E-Learning" ระหว่างวันที่ 28-29 กรกฏาคม 2555 และวันที่ 18-19 สิงหาคม 2555
ณ วิทยาลัยการอาชีพกุมภวาปี   รูปภาพกิจกรรม...     

     ศึกษาดูงานมหาวิทยาลัยไต้หวัน  
       -  National Taiwan University
       - National Tsing Hua University
   ระหว่างวันที่  4 - 8 เมษายน 2554   ณ ประเทศไต้หวัน    รายละเอียด...

 

          วิทยากรอบรมครู - อาจารย์  เรื่อง  "ฐานข้อมูลโดยใช้โปรแกรม Microsoft Access"  ความร่วมมือ ไทย - ลาว ระหว่างโรงเรียนวิชาชีพมิตรภาพเวียงจันทน์ -
ฮานอยและวิทยาลัยสารพัดช่างอุดรธานี ระหว่างวันที่ 10 - 11 และ
23 - 24 มีนาคม 2555  ณ โรงเรียนวิชาชีพมิตรภาพเวียงจันทน์ - ฮานอย  รูปภาพกิจกรรม...

รูปภาพการเรียนการสอนหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น  วิชาช่างซ่อมคอมพิวเตอร์  
รุ่นที่ 113/1

     รอบเช้า
     รอบค่ำ 

   

       รูปภาพการเรียนการสอนหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น  วิชาช่างซ่อมคอมพิวเตอร์  
รุ่นที่ 111/1

     รอบเช้า
     รอบค่ำ


     

    ทิปครอบครัว เที่ยวทะเลตรัง  มีนาคม 2554
    รูปภาพ...

     

         

 

                  สัมนาเเผยแพร่บทความผลงานวิชาการ และศึกษาดูงาน
11 - 12 ธันวาคม 2553 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 

   

       รูปภาพการเรียนการสอนวิชา  ช่างซ่อมคอมพิวเตอร์  
รุ่นที่ 107/1  แผนกอิเล็กทรอนิกส์   วิทยาลัยสารพัดช่างอุดรธานี

- รอบเช้า  ...
- รอบค่ำ  ...       กรรมการประกวด โครงงานวิชาชีพ (Project)   ปีการศึกษา 2552
   วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2553
  ณ หอประชุมวิทยาลัยสารพัดช่างอุดรธานี

รายละเอียด...

       รูปภาพการเรียนการสอนวิชา  ช่างซ่อมคอมพิวเตอร์  
รุ่นที่ 105/1  แผนกอิเล็กทรอนิกส์   วิทยาลัยสารพัดช่างอุดรธานี
รายละเอียด...

 

       กรรมการการแข่งขันทักษะการประกอบวงจรอิเล็กทรอนิกส ์
หุ่นยนต์เดินตามเส้น
ณ ภาควิชาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์
คณะเทคโนโลยี มหาลัยราชภัฏอุดรธานี
วันที่  18  สิงหาคม  2552
รายละเอียด...

   

   อบรมคอมพิวเตอร์ หลักสูตรการใช้และดูและรักษาเครื่อง
คอมพิวเตอร์ ให้แก่ ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ สรรพสามิตภาคที่ 4 
ระหว่างวันที่ 13 -17 กรกฎาคม 2552


รูปภาพชุดที่ 1
รูปภาพชุดที่ 2

 

      
        อบรมคอมพิวเตอร์ หลักสูตรการสร้างและพัฒนาห้องเรียนออนไลน์
สำหรับครูผู้สอนสำรักคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
ระหว่างวันที่ 28 มิถุนายน - 2 กรกฎาคม 2553
ณ โรงแรมวังคำ อ.เมือง จ.เชียงราย

   


 

      

สันทนา  สงครินทร์ 081-8725984
" วันไหน ๆ ไม่่สำคัญเท่าวันนี้. "
sunthana@gmail.com