การอบรมคอมพิวเตอร์ หลักสูตรการใช้และดูและรักษาเครื่องคอมพิวเตอร์
ให้แก่ ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ สรรพสามิตภาคที่ 4 
ระหว่างวันที่ 13 -17 กรกฎาคม 2552
ณ วิทยาลัยสารพัดช่างอุดรธาน
รูปภาพ ชุดที่ 1

DSC04253.jpg

DSC04185.jpg

DSC04183.jpg

DSC04184.jpg

DSC04186.jpg

DSC04187.jpg

DSC04188.jpg

DSC04190.jpg

DSC04191.jpg

DSC04193.jpg

DSC04194.jpg

DSC04195.jpg

DSC04197.jpg

DSC04198.jpg

DSC04199.jpg

DSC04200.jpg

DSC04202.jpg

DSC04204.jpg

DSC04205.jpg

DSC04207.jpg

DSC04208.jpg

DSC04209.jpg

DSC04210.jpg

DSC04211.jpg

DSC04212.jpg

DSC04213.jpg

DSC04214.jpg

DSC04215.jpg

DSC04216.jpg

DSC04217.jpg

DSC04218.jpg

DSC04219.jpg

DSC04220.jpg

DSC04222.jpg

DSC04223.jpg

DSC04224.jpg

DSC04226.jpg

DSC04227.jpg

DSC04228.jpg

DSC04229.jpg

DSC04230.jpg

DSC04231.jpg

DSC04232.jpg

DSC04233.jpg

DSC04234.jpg

DSC04235.jpg

DSC04237.jpg

DSC04238.jpg

DSC04239.jpg

DSC04241.jpg

DSC04242.jpg

DSC04244.jpg

DSC04245.jpg

DSC04246.jpg

DSC04247.jpg

DSC04248.jpg

DSC04249.jpg

DSC04250.jpg

DSC04251.jpg

DSC04252.jpg

กลับหน้าแรก