การอบรมคอมพิวเตอร์ หลักสูตรการใช้และดูและรักษาเครื่องคอมพิวเตอร์
ให้แก่ ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ สรรพสามิตภาคที่ 4 
ระหว่างวันที่ 13 -17 กรกฎาคม 2552
ณ วิทยาลัยสารพัดช่างอุดรธานี
รูปภาพ ชุดที่ 2

DSC05301.jpg DSC05302.jpg DSC05303.jpg DSC05304.jpg DSC05305.jpg
DSC05306.jpg DSC05307.jpg DSC05308.jpg DSC05309.jpg DSC05310.jpg
DSC05311.jpg DSC05313.jpg DSC05314.jpg DSC05315.jpg DSC05316.jpg
DSC05317.jpg DSC05318.jpg DSC05319.jpg DSC05320.jpg DSC05321.jpg
DSC05322.jpg DSC05323.jpg DSC05324.jpg DSC05325.jpg DSC05326.jpg
DSC05327.jpg DSC05328.jpg DSC05329.jpg DSC05330.jpg DSC05331.jpg
DSC05332.jpg DSC05333.jpg DSC05334.jpg DSC05335.jpg DSC05336.jpg
DSC05337.jpg DSC05338.jpg DSC05339.jpg DSC05340.jpg DSC05341.jpg
DSC05342.jpg DSC05343.jpg DSC05344.jpg DSC05345.jpg DSC05346.jpg
DSC05347.jpg DSC05348.jpg DSC05349.jpg DSC05350.jpg DSC05351.jpg
DSC05352.jpg DSC05353.jpg DSC05356.jpg DSC05357.jpg DSC05358.jpg
DSC05360.jpg DSC05362.jpg DSC05364.jpg DSC05365.jpg DSC05367.jpg
DSC05369.jpg DSC05371.jpg DSC05374.jpg DSC05375.jpg DSC05379.jpg

กลับหน้าแรก