วิทยากรอบรมให้ความรู้แก่ครู - อาจารย์ วิทยาลัยการอาชีพกุมภวาปี
 
เรื่อง "การสร้างสื่ออิเล็กทรอนิกส์  E-Learning"
ระหว่างวันที่ 28-29 กรกฏาคม 2555 และวันที่ 18-19 สิงหาคม 2555
ณ วิทยาลัยการอาชีพกุมภวาปี

10.jpg

3.jpg

4.jpg

5.jpg

6.jpg

8.jpg

9.jpg