กรรมการประกวด โครงงานวิชาชีพ (Project) ปีการศึกษา 2552
วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2553
ณ หอประชุมวิทยาลัยสารพัดช่างอุดรธานี

DSC04894.jpg

DSC04882.jpg

DSC04931.jpg

DSC04868.jpg

DSC04869.jpg

DSC04870.jpg

DSC04871.jpg

DSC04872.jpg

DSC04873.jpg

DSC04875.jpg

DSC04876.jpg

DSC04877.jpg

DSC04879.jpg

DSC04880.jpg

DSC04881.jpg

DSC04883.jpg

DSC04884.jpg

DSC04885.jpg

DSC04886.jpg

DSC04887.jpg

DSC04888.jpg

DSC04889.jpg

DSC04890.jpg

DSC04891.jpg

DSC04892.jpg

DSC04893.jpg

DSC04895.jpg

DSC04896.jpg

DSC04897.jpg

DSC04898.jpg

DSC04899.jpg

DSC04900.jpg

DSC04901.jpg

DSC04902.jpg

DSC04903.jpg

DSC04904.jpg

DSC04905.jpg

DSC04906.jpg

DSC04907.jpg

DSC04908.jpg

DSC04910.jpg

DSC04911.jpg

DSC04867.jpg

DSC04915.jpg

DSC04916.jpg

DSC04918.jpg

DSC04919.jpg

DSC04920.jpg

DSC04921.jpg

DSC04923.jpg

DSC04924.jpg

DSC04925.jpg

DSC04926.jpg

DSC04927.jpg

DSC04928.jpg

DSC04929.jpg

DSC04930.jpg

DSC04912.jpg

DSC04932.jpg

DSC04933.jpg

DSC04934.jpg

DSC04936.jpg

DSC04937.jpg

DSC04938.jpg

DSC04939.jpg

DSC04940.jpg

DSC04941.jpg

DSC04942.jpg

DSC04943.jpg

DSC04944.jpg

DSC04945.jpg

DSC04952.jpg

DSC04953.jpg

DSC04954.jpg

DSC04955.jpg

DSC04956.jpg

DSC04957.jpg

 

 

 

 

กลับหน้าแรก