ข้อมูลนักศึกษา สาขาอิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม ระดับ ปวส.

 ครูที่ปรึกษา  นายสันทนา  สงครินทร์
ที่  รหัสนักศึกษา  ชื่อ - สกุล  ข้อมูล
 1  65301050001  นายรัชฏากรณ์ อ่อนตาจันทร์ รายละเอียด...
 2  65301050002  น.ส.เมทินี ตั้งมั่นดี รายละเอียด...
 3  65301050003  นายนันทวุฒิ บัวภา รายละเอียด...
 4  65301050004  น.ส.พิชามญช์ฺ กำลังมี รายละเอียด...
 5  65301050006  นายภานุมาศ คำชนะ รายละเอียด...
 6  65301050007  นายศตนันท์ บุญล้า รายละเอียด...
 7  65301050008  น.ส.กมลลักษณ์ วรรณชนะ  รายละเอียด...