เกี่ยวกับเรา

ชื่อ – สกุล    นายสันทนา  สงครินทร์   (Mr.Sunthana  Songkharin)
ประวัติการศึกษา

– ประถมศึกษา โรงเรียนบ้านหมากแข้ง  อุดรธานี  พ.ศ. 2523
– มัธยมศึกษาตอนต้น  โรงเรียนอุดมวิทยา อุดรธานี  พ.ศ. 2526
– ปวช.  สาขาอิเล็กทรอนิกส์   วิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี  พ.ศ. 2529
– ปวส.  สาขาอิเล็กทรอนิกส์ทั่วไป  วิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษา  วิทยาเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ   นครราชสีมา  พ.ศ. 2531
– ปริญญาตรี วิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.) สาขาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม(อิเล็กทรอนิกส์)  มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี  พ.ศ. 2546
– ปริญญาโท  ครุศาสตร์อุตสาหกรรมมหาบัณฑิต (ค.อ.ม.)  สาขาคอมพิวเตอร์และ เทคโนโลยีสารสนเทศ    มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี พ.ศ. 2554

ผลงาน       – สิ่งประดิษฐ์คนรุ่นใหม่ “เครื่องขายกระดาษหยอดเหรียญ”
– งานวิจัย บทเรียนออนไลน์ (E-Learning) วิชาไมโครโพรเซสเซอร์ รหัสวิชา 2104-2215
– รายงานผลการวิจัย เรื่อง การศึกษาเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษา ที่เรียนด้วยหนังสืออิเล็กทรอนิกส์กับ
  การสอนด้วยวิธีปกติ ระดับหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น
– งานวิจัย รายงานการสร้างและหาประสิทธิภาพ เอกสารประกอบการสอนวิชาช่างไมโครคอนโทรลเลอร์ (1105-5203)  หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น พุทธศักราช 2548  วิทยาลัยสารพัดช่างอุดรธานี
– เอกสารประกอบการสอนวิชาช่างไมโครคอนโทรลเลอร์ (1105-5203) หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น  พุทธศักราช 2548 วิทยาลัยสารพัดช่างอุดรธานี
– สร้างสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Learning) เช่น  วิชาไมโครโพรเซสเซอร์  (2104-2215),  วิชาไมโครคอนโทรลเลอร์ (1105-5203),ช่างซ่อมคอมพิวเตอร์
– ได้รับเชิญเป็นวิทยากรอบรมคอมพิวเตอร์ให้กับบุคลากร ครู-อาจารย์ เจ้าหน้าที่ภาย ในสถานศึกษา  วิทยากรอบรมคอมพิวเตอร์
  ให้กับสถานศึกษาในอาชีวศึกษาจังหวัดอุดรธานี   และบุคลากรในหน่วยงานต่าง ๆ  วิทยากรอบรมคอมพิวเตอร์ให้ครูลาว ในโครงการความร่วมมือ ไทย-ลาว
ประวัติการทำงาน

บรรจุรับราชการวันที่ 14 พฤศจิกายน 2531
ปัจจุบันตำแหน่ง    ข้าราชการ ครู    วิทยฐานะ  ครูชำนาญการพิเศษ   
หัวหน้าแผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์  วิทยาลัยสารพัดช่างอุดรธานี
อีเมล์ sunthana@gmail.com